Contact

  • ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส.) ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400
  • เบอร์ติดต่อ : 0-2306-8953-4
  • โทรสาร : 0-2306-8952
  • Email : info@konjaidee.org
  • Website : www.konjaidee.org