ฐานข้อมูลองค์กร

 • ด้านรายได้ สมาชิกจำนวน 30 คน และประชาชน ได้มีรายได้ สมาชิกมีรายได้/คน/วันจำนวน 160-240บาทสำหรับประชาชนอื่นมีรายได้ไม่แน่นอน ปัจจุบันผลิตทองม้วนวันละ 10-15 กิโลกรัม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • บริหารจัดการท่องเที่ยว โดยเน้นเรื่องวิถีชุมชน และอาชีพในชุมชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • สร้างที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวน้องภิญโญ วารีกุล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมรวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  สิ่งแวดล้อม
  องค์กรชุมชน
 • สร้างป่าชุมชน เฝ้าระวังผู้บุกรุกทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทางราชการในการอนุรักษ์ป่า จัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้วิถีพุทธ
  เด็ก เยาวชน
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  องค์กรศาสนา
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน รณรงค์ ร่วมมือกับทุก หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรีได้มีกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการดำรงชีวิตเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรชุมชน
 • ฟื้นฟูสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดการผูกพัน เป็นแหล่งสาธิต
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  องค์กรชุมชน
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • 1.กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 2.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน 3.จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 4.จัดทำทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน ให้การสงเคราะห์แก่สตรีที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี และทำประโยชน์เพื่อชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • 1. การจัดทำโครงการฟื้นฟูศักยภาพของคนหูหนวกด้านอาชีพ สังคม การศึกษา 2. สุขภาพ ด้านการแพทย์บริการล่ามภาษามือ เพื่อช่วยในการสื่อสาร เช่น การพบแพทย์ การศึกษาในด้านต่าง ๆ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรชุมชน
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • การบริการสังคมทั่วไปด้านอาชีพ/รายได้ การให้คำปรึกษา/การจัดฝึกอาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • ประชุมสมาชิก ฟื้นฟูทรัพยกรชายฝั่ง เช่น การสร้างปะการังเทียม
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน