ฐานข้อมูลองค์กร

 • บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ช่วยเหลือทางโรงเรียนโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้การสนับสนุนผู้มาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา สนับสนุนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรศาสนา
 • 1.- ทุกวันที่ 1 ของเดือนลูกสมาชิกจะต้องนำเงินมาออมที่วัดหนองถ้ำ 2.- ทุก 6 เดือน สมาชิกจะต้องมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางและสรุปผลงานแล้วนำไปแก้ไขต่อไป 3.- ทุกสิ้นปีจะมีการจัดวันกองทุนพุทธบุตรคือมอบทุนการศึกษาโดยนำเงินดอกเบี้ยมาเป็นทุนการศึกษามอบให้
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรศาสนา
 • การจัดสวัสดิการชุมชนแบบ ครบวงจรชีวิตโดยเป็นการมี ส่วนร่วมระหว่างสมาชิกใน ชุมชนทุกระดับ รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆของ ชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรชุมชน
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเนินหอมรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,110 คน มีจำนวนเงินออม 33,300 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเนินหอมรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกหลุ่มตั้งแต่เกิด
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  อาสาสมัคร
 • 1.เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 2.ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 3.เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหา 4.กระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของหมู่บ้าน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อรวมสมาชิกและจัดหาทุนในการจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • ช่วยเหลือสมาชิกเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรเอกชน
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • ช่วยเหลือสัตว์
  องค์กรเอกชน
 • ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและคนชรา ด้อยโอกาส เงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภคบริโภค
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • - ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหวงเพดานโหว่ -มอบทุนการศึกษา -เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจน - ช่วยเหลือคนยากจนให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี - ดูแลผู้สูงอายุในด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ - ช่วยเหลือให้กำลังใจสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมขนบธรรมเนียนประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน