ฐานข้อมูลองค์กร

 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก- เผยแพร่ความรู้ เช่น การบายศรี- จัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ- เผยแพร่ความรู้ เช่น การทำบายศรี- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สวัสดิการด้านสุขภาพ ส่งเสริม ดูแล รักษาสุขภาพและการป้องกันโรค
  ชีวิตและสุขภาพ
  อาสาสมัคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  อาสาสมัคร
 • อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและการอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการ อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการผ่านอาสาสมัครเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคนปกติและคนพิการ โดยการร่วมกิจกรรมสำรวจสถานที่ หรือส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรเอกชน
 • จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม และจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ พัฒนาให้เด็กและเยาวชน มีนิสัยกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการการท่องเที่ยงจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานงานร่วมมือของกลุ่มนักท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน ค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมและอบรมความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยงของจังหวัด
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ออกกำลังกาย (แอโรบิค)
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ช่วยเหลือข้าราชการเกษียนราชการ
  องค์กรเอกชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • นันทนาการ/ฟื้นฟู สภาพจิตใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างอำเภอท่าปลา 1.ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ 2.ส่งเสริมการออกกำลังกาย 3.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4.มอบของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน