ฐานข้อมูลองค์กร

 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรเอกชน
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ช่วยเหลือสัตว์
  เด็ก เยาวชน
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  องค์กรเอกชน
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก- เผยแพร่ความรู้ เช่น การบายศรี- จัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ- เผยแพร่ความรู้ เช่น การทำบายศรี- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สวัสดิการด้านสุขภาพ ส่งเสริม ดูแล รักษาสุขภาพและการป้องกันโรค
  ชีวิตและสุขภาพ
  อาสาสมัคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  อาสาสมัคร
 • อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและการอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการ อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการผ่านอาสาสมัครเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคนปกติและคนพิการ โดยการร่วมกิจกรรมสำรวจสถานที่ หรือส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรเอกชน
 • จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม และจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ พัฒนาให้เด็กและเยาวชน มีนิสัยกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการการท่องเที่ยงจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานงานร่วมมือของกลุ่มนักท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน ค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมและอบรมความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยงของจังหวัด
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ออกกำลังกาย (แอโรบิค)
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ช่วยเหลือข้าราชการเกษียนราชการ
  องค์กรเอกชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • นันทนาการ/ฟื้นฟู สภาพจิตใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างอำเภอท่าปลา 1.ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ 2.ส่งเสริมการออกกำลังกาย 3.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4.มอบของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน