ฐานข้อมูลองค์กร

 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรชุมชน
 • 1. ประสานงานให้การช่วยในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ออกเยี่ยมเพื่อน เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้พิการและผู้ดูแล 3. จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการ 4. พบปะสังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องต่าง ๆ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรชุมชน
 • 1.จัดอบรม รณรงค์ เพื่อให้รับรู้ถึงสิทธิ์โอกาส พ.ร.บ. 2534 2.ส่งเสริมให้คนพิการเข้าฝึกอาชีพ 3.จัดงานคนพิการสากลประจำปี เพื่อให้คนพิการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.รณรงค์ให้คนพิการ เข้ารับการศึกษา การฝึกอาชีพ 5.รับสมัครคนพิการที่มีความสามารถจะเข้าร่วมแข็งขันกีฬาคนพิการประเภทๆ ที่ตนถนัด
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  อาสาสมัคร
 • ออกเยี่ยมเยือนคนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันคนพิการ จัดอบรมคนพิการที่มีความตั้งใจที่จะทำงานเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว วิทยากร บริจาคเงิน บริจาคกายอุปกรณ์ ช่วยเหลือดูแลคนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  อาสาสมัคร
 • 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ จากภาระให้เป็นพลัง 2.ประสานงานระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน จัดสวัสดิการกลุ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รณรงค์ออกมาใช้สิทธิประโยชน์
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  อาสาสมัคร
 • 1.เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจ สังคม และจิตวิญญาสามารถพึ่งพาตนเองได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 2.ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ 3.เพื่อส่งเสริมให้คนพิการครอบครัวได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย องค์กรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีกิจกรรมร่วมกัน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการตามกฎหมาย ประสานความร่วมมือให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ ขยายและพิทักษ์สิทธิคนพิการทุกภาคส่วนในสังคม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยตรง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรชุมชน
 • ออกกำลังกาย (แอโรบิค)
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • กิจกรรมการออกกำลังกายจะแบ่งตามตารางใน 1 สัปดาห์ จะมีการออกกำลังกายครบทุกรูแบบ คือ รำมวย เต้าเรอ๋อ ซิ้นซี เต้นราชี่กง ไทเก็ก และแอโรบิค
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ นันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึงกันและกันเพื่อบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินการจัดการจัด โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมความรู้ ทักษธ จัดกิจกรรมให้กับครู อาจารย์ และพัฒนาคุณธรรม ให้กับนักเรียน-นักศึกษา เพื่อสร้างครูที่มีอุดมการณ์ให้พัฒนากิจกรรมให้กับเพื่อนครู-อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อคุ้มครองดูแลผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความเป็นธรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เพื่อรวมสมาชิกการใช้จักรยานและจัดกิจกรรมสาธารณะ
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและจัดสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • สมานสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันส่งเสริม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน