ฐานข้อมูลองค์กร

 • เพื่อรวบรวมกลุ่มสมาชิกและจัดกิจกรรมสาธรณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • รวมกลุ่มทำกิจกรรมและสอนศิลปวัฒนธรรมอีสาน เรียนรู้กลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือ ให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน วัยรุ่น
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรชุมชน
 • 1. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ทูบีนัมเบอร์วัน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าใหม่ให้มีความรักในสถาบัน มี ความสามัคคีในหมู่คณะ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด ปัญหาทางเพศ ต่อผู้ปกครองและชุมชน 3. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันด้านต่างๆกับหน่วยงานและชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด รณรงค์เกษตรกรให้ใช้ระบบชีวภาพแทนสารเคมี
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาเพื่ออนามัย ห่างไกลยาเสพติดเล่นเกมส์ความรู้พัฒนาตนเองด้านสติปัญญาทัศนศึกษา เพื่อเป็นกำไรชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรศาสนา
 • รับ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  อาสาสมัคร
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรเอกชน
 • กิจกรรมพัฒนาส่งเสิรมคุณภาพชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • 1.มีการรวมกลุ่มร่วมกันวางแผนและทีมงานจับปลาบึกช่วงฤดูกาลจับเดือน พ.ค 2.บริจาคเงินที่ได้จากฝากขายบำรุงศาสนา 3.ทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกชมรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  อาสาสมัคร
 • ร่วมกับ รพ.นครนายกเพื่อออกรับบริจาคโลหิต สนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดหาผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  องค์กรเอกชน
 • 1.โครงการให้ความรู้และความเข้าใจของผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค การค้มครองผู้บริโภค 2.เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคและผู้ค้า 3.จัดหาเครือข่าย เพื่อที่จะขยายไปสู่ระดับอำเภอและตำบล
  คนชรา ผู้ยากไร้
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  อาสาสมัคร
 • สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและสถาบันพุทธศาสนา รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  อาสาสมัคร
 • ส่งเสริมทางด้านสวัสดิการแก่นักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาแก่นักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรเอกชน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมทางศาสนา- ออกกำลังกา รำไม้พลอง- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดงานวันผู้สูงอายุ ทุกปี- ช่วยเหลือลักษณะณาปนกิจสงเคราะห์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ- กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ