ฐานข้อมูลองค์กร

 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- พิธีสำคัญทางพุทธศานา- ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม- ประชุมปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • การออกกำลังกายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์- หัตถกรรมจักสานผู้สูงอายุ- สืบสานวัฒธรรม เข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ 8 - 15 เป็นอย่างน้อย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดงานวันปีใหม่- ลานกีฬาและออกกำลังกาย- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- มอบของชำร่วยให้ผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมฟังธรรมในงานพิธีทางศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดตราด และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลและสมาชิกขององค์กรในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมเผยแพร่ข้อความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านต่างๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • ร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่น อาทิ ลูกเสือชาวบ้าน จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรเอกชน
 • จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ให้ความรู้และคำปรึกษา บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของรับบริจาคเงิน,สิ่งของเครื่องใช้,เครืองอุปโภคบริโภค
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  อาสาสมัคร
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 6 ราย- เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ 12 ราย- จัดกิจกรรส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง- ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 12 ครั้ง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ติดต่อกับทางการหาผ้าห่มให้ทุกคน- เจ้าหน้าที่แนะนำการออกกำลังกาย- จัดการฌาปนกิจในหมู่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ- กิจกรรมแสดงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละเทศกาลต่าง ๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดอบรมให้ความรู้ ปีละ1 ครั้ง- จัดวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวทุกปี- เยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย- ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนส่วนราชการใน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหาดล้า 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.เป็นศูนย์กลางการบริการข่าวสารต่าง ๆ แก่สมาชิกในชมรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • - แนะนำผู้สูงอายุให้ออกกำลังกาย- แนะนำให้ทานอาหารครบ 5 หมู่- ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา- ให้รู้จักรักษาสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ตรวจสุขภาพร่างกาย- ส่งเสริมสุขภาพให้กับสมาชิกในกลุ่ม- ให้การช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต- จัดประชุมทุก 2 เดือน- จนท.สาธาฯ อำเภอตรวจเยี่ยมเป็นระยะ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ