ฐานข้อมูลองค์กร

 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ1.ส่งเสริมการออกกำลังกาย2.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลตนเอง3.เพื่อให้ความรู้ในเรื่องรับประทานอาหาร4.ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ในการช่วยเหลือตนเอง5.เพื่อพบปะสังสรรค์ โดยมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • กิจกรรมพบปะสังสรราค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา- กิจกรรมออกกำลังกาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • รวมกลุ่มออกกำลังกายทุกวัน- ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม- ทำกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • - การร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ตรวจสุขภาพจาก จนท.สาธารณสุข- ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ- ต้นแบบการออกกำลังกาชุมชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันสำคัญทางศานา- ให้ความรู้ในเรื่องจักสานแก่ราษฎร- ร่วมกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส- ให้ความรู้ คำแนะนำกับกรรมการหมู่บ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2.ส่งเสริมอาชีพ งานอดิเรก เพื่อมีรายได้แบ่งเบาภาระบุตร หลาน3.ส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง4.ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 1.อาสาอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย2.มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูง อายุที่ถึงแก่กรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ 1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2.ส่งเสริมอาชีพ งานอดิเรก เพื่อมีรายได้แบ่งเบาภาระบุตร หลาน 3.ส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง 4.ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายทัศนศึกษานันทนาการ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย นันทนาการ- ตรวจสุขภาพ/ให้คำแนะนำ- บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สุขภาพอนามัย ส่งเสริมอาชีพ การทำงานมีรายได้ การท่องเที่ยว นันทนาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม- ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา- ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแกคนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรชุมชน
 • ออกกำลังกายร่วมกัน- รับประทานอาหารร่วมกัน- ร่วมเข้าประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน- ร่วมคิดร่วมทำตามภูมิปัญญา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรเอกชน
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแก่คนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ