สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คลินิกยุติธรรม)

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คลินิกยุติธรรม)
ที่อยู่: 
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-2350-3650-4 ต่อ 661
เว็บไซต์: 
http://legalaid.bu.ac.th
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
        ปัจจุบันการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย  จากนักกฎหมายที่มีความรู้ความชำนาญนั้นมักจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆมาก มาย ซึ่งผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับข้อปัญหาทางกฎหมายส่วนใหญ่มักเป็นผู้ด้อย โอกาสในสังคม และ มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการไปขอรับคำปรึกษาจาก นักกฎหมายที่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายด้านต่างๆตามหลักของวิชาชีพได้  จึงทำให้เกิดมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม   และ   ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในปัญหากฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ   และนอกจากนี้ ทางสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายยังมีการออกค่ายกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ตัวอย่างเช่นการออกค่ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสัญชาติ โดยจัดการให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือในการออกสัญชาติให้แก่ชาวเขา พร้อมทั้งนำ ความรู้ทางกฎหมายด้านอื่นๆไปเผยแพร่ด้วย
        ในอนาคต ทางสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จะเปิดเป็น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โดยจะเป็นฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และส่งเรื่อง ร้องทุกข์นั้นไปยัง กรมคุ้มครองสิทธิ และ เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  และ จะมีการให้บริการตอบปัญหาทางกฎหมายทางเว็บไซด์ และมีการตอบปัญหาทางกฎหมายผ่านทางเว็บบอร์ดของคณะนิติศาสตร์ด้วย