สำนักงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่: 
218/1 หมู่1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-765343
ผู้ประสานงาน: 
นายภูมิพัฒน์ คงวารินทร์
กิจกรรมและโครงการ: 
พัฒนาศักยภาพองค์กร และขับเคลื่อนขบวนยุทธศาสตร์ สวัสดิการชุมชน คนไม่ทิ้งกัน สร้างพื้นที่ต้นแบบ จัดการความรู้ ขยายผล เตรียมความพร้อม และจุดประกายความคิดให้ครบ 124 ตำบล ทั้งจังหวัด ภายในปี 2550 แบบพึ่งตนเองและเชื่อมโยงภาครัฐร่วม พันธมิตรและหุ้นส่วน จัดทำแผนงานแม่บท การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการพึ่งตนเอง อยู่ดีมีสุขไม่ทอดทิ้งกัน และร่วมรัฐพัฒนาชุมชนแบบคู่ขนานด้านสวัสดิการสังคม และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพสมาชิก ชาวบ้าน ชุมชนด้วยการปลูกฝังความรับผิดชอบ  8  จิตสำนึกวงจรชีวิต
2. พัฒนาพื้นที่กลุ่มเป้าหมายให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามฐานะประเด็นก่อเกิด กิจกรรมหลัก
3. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้ครบวงจรชีวิต วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ การทำมาหากินและสาธารณะประโยชน์
4. ร่วมรัฐพัฒนาชุมชนคู่ขนานด้านสวัสดิการสังคม 25 เรื่อง และดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข พึ่งตนเองได้ ด้วยคุณธรรมสัจจะธรรม