สำนักงานอัยการ จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานอัยการ จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อเกี่ยวกับคดีต่างๆ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม