สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-312016
ผู้ประสานงาน: 
นายสมเกียรติ อินทร์รอด
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคในราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้า  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกัน การผูกขาดในทางเศรษฐกิจการค้า

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - จัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคในราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคสิ่งของ 
   - รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค