สโมสรไลออนส์ จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์ จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
โรงแรมแสนภูเพลส 390 ถ.บรรพปราการ จ.เชียงราย 57000
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-716000
ผู้ประสานงาน: 
คุณพาณี จินดาวงค์
เบอร์แฟกซ์: 
053-711372
กิจกรรมและโครงการ: 
1.กิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการช่วยเหลือเร่งด่วนในการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 2.สนับสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริมภาวะผู้นำให้กับเยาวชน 3.กิจกรรมส่งเสริม พลเมืองดี ที่ทำคุณประโยชน์ และมีความกตัญญู
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ