หอการค้า จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
หอการค้า จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
อาคารลิ้มชัยอุทิศ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-312691
ผู้ประสานงาน: 
นายกิตติพงษ์ โชครัตนการยน
กิจกรรมและโครงการ: 
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ศึกษาข้อมูลงานวิจัย ดำเนินโครงการ สร้างเครือข่าย ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมสมาชิกผู้ประกอบการในอาชีพต่างๆ ทั้งในภาคเกษตร ประมง การค้า อุตสาหกรรม บริการ การท่องเที่ยว การเงิน ประสานความร่วมือกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกและชุมชน