ชมรมคนพิการ จังหวัดสงขลา

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมคนพิการ จังหวัดสงขลา
ที่อยู่: 
21 หมู่ที่ 4 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
ผู้ประสานงาน: 
นายปรีชา สมวิวัฒนกุล
อีเมลล์: 
Lumpulay@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ประสานงานให้การช่วยในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ออกเยี่ยมเพื่อน เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้พิการและผู้ดูแล 3. จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการ 4. พบปะสังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องต่าง ๆ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ขอเพียงแต่ให้มีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และพร้อมที่จะเข้าใจผู้พิการ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของผู้พิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง