หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
ที่อยู่: 
ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก กม.3 ถ.สายสระบุรี-ปากบาง บ้านโตนด ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-391100
ผู้ประสานงาน: 
อ.ทรงชัย วรรณกุล ผู้ก่อตั้งหอวัฒนธรรมฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ฝึกอบรมเยาวชนให้เรียนรู้ศิลปการแสดง ภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวไทยวน เช่นการฟ้อน การตัดกระดาษ การทำอาหาร งานใบตอง -ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Think earth จากบริษัทสยามกลการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ 
-สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์ไทยวน
-เก็บ รวบรวม เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในท้องถิ่น  เช่นเครื่องมือช่าง จับสัตว์บกสัตว์น้ำ เครื่องใช้ในครัวเรือน เรือชนิดต่างๆใช้ในลุ่มน้ำป่าสัก
-ใช้เป็นสถานที่ประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงแบบวัฒนธรรมทางล้านนา(ขันโต๊ก)