อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
สำนักควบคุมความประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์
กิจกรรมและโครงการ: 
ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน เฝ้าระวังปัญหาเสพติด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย  อสค.และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน