เครือข่ายศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
29 หมู่ 7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
081-8372993
ผู้ประสานงาน: 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
เบอร์แฟกซ์: 
034-767281
อีเมลล์: 
maeklongvijai@gmail.com
เว็บไซต์: 
www.maeklongvijai.org
กิจกรรมและโครงการ: 
ประชุมเครือข่ายในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน การร่วมพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ในแต่ละพื้นที่ การอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน/นักวิจัย การนำเสนอข้อมูลชุมชนคู่กับการพัฒนาจังหวัดในระดับนโยบาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
การรวมกลุ่มเครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นแต่ ละพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประเด็นการเรียนรู้ ยกระดับพัฒนาเป็นประเด็นสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน