เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 67 ม.5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
086-1682386, 037-312051
ผู้ประสานงาน: 
นายฉันท์ ขยันงาน
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ลดข้อพิพาทในชุมชน เฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือดูแล แก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ 
ให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ลดข้อพิพาทในชุมชน  เฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือดูแล แก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้กระทำผิด

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - ให้คำแนะนำให้ความรู้  ในเรื่องการละเมิดสิทธิ
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   - มีความรู้ด้านการละเมิดสิทธิ์