ชมรมครูอาวุโส จังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมครูอาวุโส จังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
158/12 ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-212724
ผู้ประสานงาน: 
นายสุเทพ เทพสกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ นันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึงกันและกันเพื่อบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม