โครงการนวดแผนไทย จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการนวดแผนไทย จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
156 หมู่ 4 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
089-5672371, 055-448360, 055-449223
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดฝึกอบรมนวดแผนไทย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก  และเยาวชน
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้  แก่เด็ก  เยาวชนและบุคคลที่สนใจ
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเป็นการเพิ่มรายได้