โรงพยาบาลนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลนครนายก
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-311219
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.ธิติมา นวชินกุล
เบอร์แฟกซ์: 
037-311239
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การบริการรักษาพยาบาล ด้านร่างกายและจิตใจ บำบัดฟื้นฟู ให้คำปรึกษาแนะแนวครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด