โครงการอบรมจักรสานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ(ไม้ไผ่) จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการอบรมจักรสานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ(ไม้ไผ่) จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
109/2 หมู่ 5 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
055-499348
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดฝึกสอนจักรสานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก และเยาวชน
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนและบุคคลที่สนใจ
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้