โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
57 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
084-6241984
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดฝึกสอนดนตรีไทย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก และเยาวชน
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลที่สนใจ
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทย
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สามารถหารายได้เสริม