โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
39 หมู่2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
084-5009754, 055-496091
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรมเรื่องจริยธรรม จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก  และเยาวชน
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่เด็ก  เยาวชนและบุคคลที่น่าสนใจ
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น