โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
274 ม.5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-771056
ผู้ประสานงาน: 
นางประนอม เห็นถูก
เบอร์แฟกซ์: 
053-660961
อีเมลล์: 
pr_anom_s@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการอำเภอแม่จัน 2. โครงการศูนย์ OSCE 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอำเภอแม่จัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส
2. ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
3. พัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการ  ผุ้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส