โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลแก่งคอย 107 ม.8 ต.ตาลเดี่ยว
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-244433, 036-244611, 036-244433 ต่อ166
ผู้ประสานงาน: 
นางชูศรี รักษา หัวหน้าศูนย์คุณภาพ เลขานุการคณะกรรมการจิตอาสาฝ่ายโรงพยาบาล
เบอร์แฟกซ์: 
036-246975
อีเมลล์: 
Raksa@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ช่วยแนะนำ/กรอกประวัติทำบัตรใหม่ 2.ช่วยแนะนำการวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 3. เรียกผู้ป่วยเข้าห้องตรวจโรค 4. แนะนำบอกทางไปห้องต่าง เช่น ห้อง LABห้องส่งเสริมฯ ห้องยา เป็นต้นฯ 5.ช่วยแจกอาหารให้ผู้ป่วย 6. ช่วยตัดผมผู้ป่วยและญาติ 7.ช่วยตัดเล็บให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/ได้น้อย/ไม่มีญาติ 8. ช่วยจัดเก็บฟิล์มเอกเรย์ 9.ช่วยทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยใหม่ 10.ช่วยเข็นเปล 11.ช่วยพิมพ์เอกสาร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมแบบจิตอาสาของประชาชนในระบบบริการสุข
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน เน้นการมีน้ำใจของการเป็นมนุษย์ ที่ผู้รับมาบริการและให้ผู้บริการมีความสุข
3.เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดเป็นชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
5. เชื่อมต่อระบบอาสาสมัครเดิมกับระบบอาสาสมัครใหม่

รับอาสาให้ช่วยงาน
    - กิจกรรมของโรงพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   - มีความศรัทธา มาทำงานด้วยใจ  การทำงานไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ เพศ มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางสะดวก