โรงพยาบาลอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
ผู้ประสานงาน: 
นางประไพ วรรณสุข
กิจกรรมและโครงการ: 
1.- ผลิตและส่งเสริมการใช้การแพทย์พื้นบ้าน (สมุนไพร) 2.- จัดตั้งกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร 3.- การนวดแผนไทย 4.- จำหน่ายยาสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆในจ.เชียงราย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
1.- เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย                         
2.- เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรรักษาโรคในโรงพยาบาลและชุมชน      
3.- ส่งเสริม ชุมชนปลูกพืชสมุนไพร