โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-407442
ผู้ประสานงาน: 
นางเบญจวรรณ อยู่เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาสมัครเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ทักษะต่างๆ แก่เด็กพิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

วัตถุประสงค์
1. เป็นหน่วนยงานที่ทีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษากับเด็กพิการประเภทได้ยินและสื่อความหมายตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่ 1-3