โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
ที่อยู่: 
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
ผู้ประสานงาน: 
นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
- มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน - อาสาช่วยเหลือพัฒนางานด้านสังคม - อาสาช่วยเหลือพัฒนางานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ยากไร้  เร่ร่อน
- เพื่ออาสาพัฒนางานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม