โรงเรียนวัดสวนดอก (ขยะชีวภาพ) จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนวัดสวนดอก (ขยะชีวภาพ) จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
กิจกรรมและโครงการ: 
การศึกษา ให้นักเรียนและประชาชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการขยะชีวภาพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
การศึกษา ให้นักเรียนและประชาชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม