โรงเรียนลับแลพิทยาคม จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนลับแลพิทยาคม จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
โรงเรียนลับแลพิทยาคม ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
055-431071
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การประหยัดพลังงาน แจกแผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกการประหยัด - พานักเรียนไปศึกษาดูงานการผลิตพลังงานไฟฟ้า - ผลิตเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตอุปกรณ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้แก่นักเรียนและชุมชน
2.เพื่อให้ชุมชนมีต้นแบบการใช้พลังงานอย่างประหยัดในหลายๆ แบบ