โรงเรียนบ้านม่วง จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนบ้านม่วง จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
โรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 5313
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
กิจกรรมและโครงการ: 
1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2.ปรับปรุงบริเวณสถานที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปลูกพืชผักสวนครัว 4.ผลิตของใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาอเนกประสงค์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีความรู้ มีคุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัด
3.เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักและเห็นคุณค่าของคนที่กระทำดี