โรงเรียนนานกกก จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนนานกกก จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
โรงเรียนนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการนักอนุรักษ์พัฒนารุ่นเยาว์ - กำหนดเขตอนุรักษ์พัฒนาโรงเรียน - กำหนดสมาชิกชมรมให้รับผิดชอบตามเขตอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำรุงดูแลต้นไม้ คนละต้น 1 ต้น - ชมรมนนักอนุรักษ์พัฒนารุ่นเยาว์ พัฒนาชุมชนภาคเรียนละ 1 ครั้ง - นิเทศ ติดตามผล ประเมินผล และการดำเนินงาน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบำรุง ดูแล รักษาต้นไม้
2.เพื่อปลูกฝังนักเรียนเรียนให้รักต้นไม้และอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน