องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กระบี่]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กระบี่]
จังหวัด: 
กระบี่
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธินายศรีผ่อง –นางกี่   ภูเก้าล้วน

นายชวน ภูรก้าล้วน

เลขที่ ๕๓ - ๕๙  ถนนพัฒนา ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง   
จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ ๘๑๐๐๐

075 611 763

มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่

นายวิรัช พาที

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ถนนคงคา   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่   รหัสไปรษณีย์ ๘๑๐๐๐

075 630 508

สมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่

นายบุญส่ง นับทอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ   ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  ๘๑๐๐๐

075 611 784

สมาคมรวมน้ำใจชาวอ่าวลึกจังหวัดกระบี่

 

เลขที่ ๑๗  ซอยป้าทิม ถนนจุทามาตย์   ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  ๘๑๐๐๐