มูลนิธิพรประกายแก้ว จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพรประกายแก้ว จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
263/3 หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
055-411141, 081-9960961
กิจกรรมและโครงการ: 
1.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี 2.จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมทุกๆด้าน 3.เป็นสื่อกลางประสานงานเกี่ยวกับครอบครัว 4.จัดหาเงินทุนจากการรับบริจาค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและพัฒนาสังคมในทุกด้าน
2.เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3.เป็นสื่อกลางประสานงานกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างความเข็มแข็งให้กับครอบครัว