มูลนิธิพระพุทธศาสนาเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพระพุทธศาสนาเชียงราย
ที่อยู่: 
ถ.อุตรกิจ ศาลากลางหลังเก่า ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
081-8830707
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวระพีร์ คำหมู่
เบอร์แฟกซ์: 
053-716353
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ให้ทุนการศึกษาแก่ภิกษุและสามเณร 2. ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ใน จ.เชียงราย 3. โครงการพุทธทายาท (ให้ทุนการศึกษาเณรจนถึงระดับปริญญาเอก)
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
2. เพื่อปกป้องและจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของพระสงฆ์
4. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและมโนธรรม
5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด