มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย (อบ.ภ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย (อบ.ภ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
62 หมู่11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-764086
ผู้ประสานงาน: 
พ.ต.อ. อุดม พิบูลย์สวัสดิ์
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาบรรเทาภัย เป็นหน่วยข่าวกรอง รับแจ้งภัยต่างๆ ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ ต่อต้านยาเสพติด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย (อบ.ภ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Disaster Relief Volunteers Foundation จ.สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์ 
ดำเนินงานสาธารณะประโยชน์ร่วมกับหน่วยราชการ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์