ร่วมบุญสุพรรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ร่วมบุญสุพรรรณบุรี
ที่อยู่: 
115 ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
511338
ผู้ประสานงาน: 
นายเกษม อึ้งผาสุข
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ำ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทั้งบกและทางน้ำจากอุบัติเหตุทุกประเภท
2.เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วม