วัดกิ่วพร้าว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดกิ่วพร้าว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
วัดกิ่วพร้าว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-664622
ผู้ประสานงาน: 
พระอธิการสมหมาย ปุญญาคโม
เบอร์แฟกซ์: 
053-664194
กิจกรรมและโครงการ: 
1. จัดให้เยาวชน ป.2-ป.6 มาทำกิจกรรมที่วัด ตามเทศกาลวันสำคัญชาติ ศาสนาฯลฯ 2. พาเยาวชนดูงานนอกสถานที่ สมุนไพร ภูมิปัญญา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. จัดทุนการศึกษา แก่เด็กที่ยากจน นิสัยดี บำเพ็ญประโยชน์ 20 ทุน เป็นค่ารถ ค่าหนังสือ 4. จัดตั้งกลุ่มเด็กพัฒนาด้านดนตรี สะล้อซอซึง ฟ้อน รำ การพูด การวาดภาพ งานฝีมือ 5. ให้ความรู้พิเศษ ภาษาล้านนา ภาษาอังกฤษ ที่วัดทุกเสาร์ อาทิตย์ ฟรีทุกอย่าง 6. ฝึกการอนุรักษ์ โต้วาที ละครจำลอง เช่น ขยะพูดได้ ประชาสัมพันธ์ (วิทยุชมุชน)ฯลฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

1. เพื่อให้เยาวชนคิดเป็น ทำเป็น ในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายถูกต้อง โดยจัดตั้งกลุ่มมีกิจกรรมทุกเสาร์อาทิตย์ที่วัด
2. เพื่อให้เยาวชนตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฝึกเด็กๆ 30-40 คนให้รู้จักใช้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทุกเสาร์-อาทิตย์
3. เพื่อให้เยาวชนรักษ์ภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยมาเรียนพิเศษที่วัด ภาษาล้านนา  ดนตรีพื้นบ้าน  สื่อพื้นบ้าน  ที่วัดเสาร์-อาทิตย์  09.00-16.00  น.  และเรียนธรรมศึกษา  ตรี โท เอก