วัดธรรมนิมิต จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดธรรมนิมิต จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
บ.คำแดง ม.7 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
พระครูธรรมนิมิต เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
1. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับข้าราชการไม่ถือเป็นวันลา 2. โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ใช้สมุนไพรรากไม้ 3 ราก 3. โครงการหน่วย อ.ป.ต.
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

1. เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
2. เพื่อเป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม
3. เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน
4. เพื่อเป็นที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน