วัดโคกสำราญ จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดโคกสำราญ จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
บ.โคกสำราญ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
พระครูศรีธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
1. จัดฝึกอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม กลุ่มเป้าหมายนักเรียน ม.ต้น ปีละ 180 คน 2. เปิดสอน ธรรมบาลีแก่พระภิกษุ-สามเณรตลอดพรรษา 3. สถานที่ชมรมเผ่ายอ ภูไท 4. สวนสมุนไพรในวัด 5. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชมพระพุทธรูปปรางก์ต่าง ๆ ภายในโบสถ์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
1. วัดต้นแบบ สนองงานนโยบายของรัฐบาล  มหาเถรสมาคม โดยยึดศีลสมาธิ ปัญญา
2. สำนักปฏิบัติธรรม กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาผู้สูงอายุ
3. สถานศึกษาธรรม-บาลี  พระภิกษุ-สามเณร
4. ศูนย์ อบต.โคกสำราญ
5. บำบัด สร้างภูมิคุ้มกันเหล้าบุหรี่ (ใช้ยาสมุนไพร3 ราก)

รับอาสาให้ช่วยงาน
    - ด้านทักษะความรู้
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
    - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเป็นอย่างดี