วัดหนองซ่งแย้ (วังน้ำโพง) จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดหนองซ่งแย้ (วังน้ำโพง) จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
บ.ซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
พระครูสุนทร โชติวัตร เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
1. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 2. โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการ และประชาชน 3. โครงการอบรมจริยศึกษา 4. โครงการส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม 5. โครงการส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ศาสนา จริยธรรม

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
2. เพื่อเป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม
3. เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน
4. เพื่อเป็นที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน

รับอาสาให้ช่วยงาน
    - ด้านความรู้เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
    - มีความรู้ในการอบรมเยาวชนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดี