วัดสว่างอารมณ์ มูลนิธิสว่างอารมณ์ จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดสว่างอารมณ์ มูลนิธิสว่างอารมณ์ จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
1 หมู่12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
ผู้ประสานงาน: 
พระครูโอภาส จันทรสิริ ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาให้ความรู้การจัดกิจกรรมนันทนาการ ที่มีความสามารถในการจัดทำค่าย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
- ค่ายเยาวชน และอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน และยาเสพติดในเยาวชน