สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่: 
ใต้สแตนเชียร์ สนามกีฬากลาง หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-152058
ผู้ประสานงาน: 
คุณกิตสุดา ยอดผ่านเมือง
เบอร์แฟกซ์: 
053-152059
อีเมลล์: 
KITSUDA_27@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายทั้ง 9 ด้าน 2.เป็นทีมวิทยากรจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายในระดับตำบลและระดับอำเภอ 3.จัดค่ายอบรมครอบครัว ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์ 
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  พรั้อมผลักดัน พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  โดยคลอบคลุมอยู่ 9 ด้าน