สภาหมอเมืองล้านนา เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาหมอเมืองล้านนา เชียงราย
ที่อยู่: 
วัดเชียงยืน บ้านสันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-716943
ผู้ประสานงาน: 
คุณเลื่อน ธนะเพทย์
กิจกรรมและโครงการ: 
มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แพทย์พื้นบ้านให้กับผู้สนใจ มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาของหมอเมืองในพื้นที่ มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด มีการประสานงานภาครัฐและเอกชน มีการสนับสนุนให้ปลูกสมุนไพร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างตำรับตำรายาสมุนไพรให้เกิดการอนุรักษืฟื้นฟูศึกษาค้นคว้าวิจัยสมุนไพร