ศูนย์อาสาป้องกันสาธารณภัย ตำบลหัวปลวก จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์อาสาป้องกันสาธารณภัย ตำบลหัวปลวก จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
อบต.หัวปลวก เลขที่ 25/1 หมู่ 2 ต.หัวปลวก
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-237280, 086-1029515
ผู้ประสานงาน: 
นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายก อบต. หัวปลวก
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ฉุกเฉิน บริการ ประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บ และบริการช่วยเหลือ สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้   ภัยแล้ง น้ำท่วม บริการสาธารณประโยชน์ แก่ประชาชน ที่มีความเดือดร้อน

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   - ประชาชนทั่วไป ที่มีใจสมัครอาสา