ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมือง จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมือง จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
ศูนย์กิจกรรมภาคพลเมือง 416 ถนนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เว็บไซต์: 
www.prachinhealtylife.net
กิจกรรมและโครงการ: 
1. การพัฒนาวิถีชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นที่น่าอยู่และยั่งยืน 2. โครงสร้างเสริมกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในประเด็นสุขภาวะ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ 4. โครงการประเมินภายในและสังเคราะห์องค์กรความรู้ 5. โครงการชีวิตสาธารณะและท้องถิ่นอยู่กรุ่งเทพฯ 6. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อหนุนเสริมสร้างความเป็นสาธารณะที่เข้มแข็ง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
1. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้นำสถาบันชุมชนและทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้มีส่วนกำหนดบทบาทพัฒนาด้วยตนเองรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่ คลายตนเองและชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้และมีความก้าวหน้าอย่างสมดุล
2. สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาและสร้างความรู้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ข่วสาร การถ่ายทอดประสบการณ์การวิจัยจัดให้มีเวทีความคิดเพื่อให้เกิดความคิดความ รู้ และความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนา