อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่: 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
จังหวัด: 
อ่างทอง
เบอร์ติดต่อ: 
035-616156-7, 081-9947022
ผู้ประสานงาน: 
พ.ต.สำราญ ชมภูนุช ประธาน อพม.
เบอร์แฟกซ์: 
035-611163
กิจกรรมและโครงการ: 
ค้นหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและหาทางช่วยเหลือ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ 
ช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีมีสุข โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง