องค์กรสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
106 ม.1 ต.หนองมะโมง กิ่งอ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
081-7857275
ผู้ประสานงาน: 
นายสมาน จบศรี ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อส่งเสริม รณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก มะเร็งเต้านม ประสานงานอนามัยและสาธารณสุขทั้งตำบลกิ่งอำเภอหนองมะโมง ชั่งน้ำหนักทุก 3 เดือน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริม รณรงค์เฝ้าระวังโรค